BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ

  • Thứ sáu, 08:21 Ngày 01/02/2019
  • BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

    BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 

    THÔNG TƯ SỐ 16/2015/TT-BKHĐT QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (TẢI VỀ TẠI ĐÂY)

    ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
    Vững mạnh từ nền tảng đối tác - khách hàng!