Dịch vụ điều chỉnh giấy tờ

 • Thứ ba, 08:22 Ngày 24/07/2018
 • Một số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

  Tổ chức thực hiện các dịch vụ liên quan đến hỗ trợ các hoạt động của doanh nghiệp như:

  • Thực hiện về giới thiệu, quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp; dịch vụ về giải quyết hồ sơ giản tiến độ, chấm dứt hoạt động và giải thể doanh nghiệp;
  • Thực hiện các dịch vụ cấp Giấy phép xây dựng, sở hữu công trình và các dịch vụ khác có liên quan đến lĩnh vực xây dựng trong KCX/KCN
  • Thực hiện các loại dịch vụ về môi trường như: báo cáo đánh giá tác động môi trường; bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của các dự án đầu tư; các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực môi trường (khi có yêu cầu của doanh nghiệp);
  • Thực hiện các dịch vụ về giấy phép lao động như: cấp mới, cấp lại, gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài; các dịch vụ khác liên quan đến lĩnh vực lao động.
  ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
  Vững mạnh từ nền tảng đối tác - khách hàng!